done korte levertijd
done vandalisme-proof
done meekijken met smartphone
done eenvoudig inzetbaar

Privacy statement

Privacy statement van Mobiele Camerabewaking Nederland

Kunnen de camera-units van Mobiele Camera Nederland specifiek (openbare) ruimten buiten beschouwing laten of kunnen jullie ze maskeren?

We kunnen de gezichtshoek aanpassen, zodat geselecteerde gebieden bij het instellen van de camera specifiek worden uitgesloten. Als er toch een technische beperking van het gezichtsveld nodig is, bijvoorbeeld als de openbare ruimte wordt gefilmd, wordt deze ruimte volledig gemaskeerd.

Als er gegevens worden opgeslagen: voor welk doel wordt dit dan gedaan?

Video-opnamen met een hoge resolutie worden slechts voor een zeer beperkte tijd opgeslagen, bij een terecht alarm. Dat kan gebeuren bij de identificatie van de dader door de politie of de recherche. Daarnaast kan een dossier ondersteuning bieden om te voldoen aan de bewijsverplichting voor de verzekering.

Wordt buiten het beveiligde gebied aangegeven dat er sprake is van camerabewaking op het bouwterrein?

We maken met spandoeken en op de mobiele camera-units zelf duidelijk dat er video-opnames worden gemaakt.

Houdt Mobiele Camera Nederland permanent toezicht met de camera’s?

Nee,  alleen wanneer de camerasystemen een beweging detecteren en een alarmsignaal naar onze Nederlandse Veiligheidsdienst-Groep meldkamer sturen, krijgt men daar toegang tot de camera-unit. Zij controleren dan het eigenlijke gevaar ter plaatse en geven indien nodig instructies aan de interventieteams. Dit is meestal de politie of een veiligheidsdienst.

Zijn de camera’s van Mobiele Camera Nederland op afstand bestuurbaar?

De camera’s van onze mobiele camera-units zijn op afstand bestuurbaar, maar tijdens gebruik op locatie worden ze zo ingesteld, dat bijvoorbeeld openbare ruimten worden uitgesloten. We gebruiken de zoomfunctie alleen als er een alarm is afgegaan en de interventieteams ter plaatse moeten worden ondersteund.

Kan het belang van de betrokken (gefilmde) personen om niet gefilmd te worden zwaarder wegen dan het belang van de onderneming in de zin van de AVG?

Omdat onze mobiele camera-units buiten de gebruikelijke werktijden worden gebruikt, worden medewerkers, klanten en dienstverleners op het terrein over het algemeen ook niet gefilmd. Op die manier is er dus geen sprake van belangenverstrengeling. Iedereen die door de camera’s wordt opgemerkt, bevindt zich dus buiten de werkuren en daarmee onbevoegd op het terrein. Indien er op de beveiligde site bepaalde handelingen en activiteiten nodig zijn tijdens de met de klant gedefinieerde beveiligingstijden, moet de klant dit vooraf melden, zodat de camera-beveiligingsmasten tijdens deze periode niet in gebruik zijn.

Filmen de camera’s van Mobiele Camera Nederland openbare en vrij toegankelijke ruimtes?

Nee, onze mobiele camera-units worden gebruikt om privéterreinen te beveiligen tegen onbevoegde personen die zich ongeoorloofd toegang willen verschaffen. Er is geen sprake van beveiliging, audio- of video-opname van openbare ruimten. De gezichtshoeken van de camera’s zijn zodanig ingesteld dat de openbare ruimtes niet beveiligd worden. Daar waar de videosystemen de openbare ruimte toch nog in beeld brengen omdat er geen ander camerastandpunt voorhanden is, wordt het vastgelegde gebied gemaskeerd. Ook in de beveiligde gebieden geldt: in de regel vindt de camerabeveiliging plaats buiten de werktijden, zodat er geen medewerkers, klanten of dienstverleners op de vooraf ingestelde beveiligings-/alarmtijden in het detectiegebied aanwezig mogen zijn.

Is het belang van de klant volgens de AVG voldoende groot om camerabeveiliging te verantwoorden?

Op een bouwplaats dient onze objectbeveiliging ter bescherming van de eigendommen van de opdrachtgever. Dit omvat bijvoorbeeld bouwplaats-uitrusting, bouwplaatsfaciliteiten, gereedschap, materiaalopslag, containers en reeds gemonteerde onderdelen. Verdere belangen van de eigenaar zijn, naast de bescherming van zijn eigendom tegen diefstal, de bescherming van toegangsrechten en de bescherming tegen vandalisme en nalatigheid. Deze belangen geven de opdrachtgever het recht om een bouwlocatiecamera voor camerabeveiliging te installeren in overeenstemming met de algemene verordening inzake gegevensbescherming (AVG).

Aangaande het recht van de betrokkene volgens de AVG: Worden geïdentificeerde personen op de hoogte gebracht wanneer opnames worden opgeslagen?

De gegevens van de mobiele camera- units worden standaard niet permanent opgeslagen en laten technisch gezien geen identificatie van personen toe. Alleen bij een terecht alarm produceren we video’s met hoge resolutie om de dader te identificeren.

Voldoet Mobiele Camera Nederland aan het “recht om te worden vergeten” binnen een maand na ontvangst van een corresponderend verzoek als gegevens worden doorgegeven aan derden?

Wij geven geen gegevens door aan derden. De enige uitzondering is het doorsturen van een opname naar de politie bij een gegrond alarm, mocht er een strafvervolging plaatsvinden. In dat geval worden de desbetreffende verzoeken om verwijdering van gegevens rechtstreeks bij de bevoegde autoriteiten ingediend.

Wordt het recht op toegang met naam gedocumenteerd?

Ja, wij kennen we elke persoon die toegang heeft tot onze mobiele camera-units bij naam en toenaam. Zowel intern als bij de klanten. Op deze manier zorgen we ervoor dat onbevoegden de videogegevens niet kunnen bekijken. In principe kan echter niemand de video-opnamen bekijken, tenzij er een alarm is afgegaan – zelfs niet bij Mobiele Camera Nederland. De beeldgegevens zijn alleen beschikbaar in het lokale camerageheugen.

Hoe wordt de gegevensbescherming gewaarborgd wanneer externe dienstverleners toegang krijgen tot Mobiele Camera Nederland-systemen, bijvoorbeeld voor onderhoudswerkzaamheden?

Toegang door externe medewerkers is organisatorisch onmogelijk, omdat wij alleen met eigen medewerkers werken en niet met onderaannemers of externe dienstverleners op het gebied van onderhoud. Wij zijn dan ook volledig verantwoordelijk voor de bediening en het onderhoud van de gebruikte mobiele camera-units in overeenstemming met de contractueel overeengekomen service.

Vindt er een overdracht van de videobeelden plaats? Waar worden ze naartoe gestuurd?

Standaard wordt het door het systeem gemaakte videomateriaal voor de bewegingsdetectie niet verzonden. De gegevens zijn alleen lokaal beschikbaar in het geheugen van de lokaal geïnstalleerde mobiele camera-units en worden na 10 maximaal dagen automatisch gewist. Alleen bij een alarm worden de beeldgegevens doorgestuurd naar de meldkamer. Daar worden ze uitsluitend door de centralisten bekeken. Zij controleren direct en bepalen wat het alarm heeft veroorzaakt. In gerechtvaardigde gevallen kan het dossier binnen 21 dagen na de totstandkoming ervan aan de politie worden overhandigd (voor vervolging), op voorwaarde dat er een verzoek is ingediend. De beeldgegevens worden dan permanent verwijderd. De enige uitzondering: Als klanten LiveView gebruiken, kunnen ze in het kader van gegevensbeschermingsvoorschriften gedurende een beperkte periode toegang krijgen tot de live feed van de mobiele camera-units. Het videomateriaal wordt niet opgeslagen of op een andere manier overgedragen of gereproduceerd.

Wie heeft er toegang tot de camerabeelden?

Strikt genomen heeft niemand toegang tot de camera-opnames, zelfs niet onze klanten of wijzelf. De video-opnamen die voor de bewegingsdetectie zijn gemaakt, worden alleen lokaal in de camera zelf opgeslagen en worden na 10 dagen automatisch gewist. De enige uitzondering: Als er een alarm wordt geactiveerd, krijgt het beveiligingspersoneel in onze eigen meldkamer toegang tot de camerabeelden om te controleren wat het alarm heeft geactiveerd. Ook in dit geval wordt de opname niet permanent opgeslagen, maar maximaal 21 dagen bewaard voor het geval de politie erom vraagt in het kader van een strafrechtelijke vervolging. Na 21 dagen worden deze gegevens ook definitief verwijderd.

Wat zegt de basisverordening inzake gegevensbescherming (AVG) over camerabeveiliging?

De basisverordening inzake gegevensbescherming bevat geen expliciete instructies voor het gebruik van beveiligingscamera’s. De AVG regelt echter de behandeling van persoonsgegevens en de opslag en verdere verwerking ervan. Hieruit kunnen de kadervoorwaarden voor camerabeveiliging in overeenstemming met de gegevensbescherming worden afgeleid. Dit is bijvoorbeeld mogelijk als er een zogenaamd “gerechtvaardigd belang” bestaat. Het beveiligen van bouwplaatsen, leegstaande panden en tal van andere soorten onroerend goed tegen diefstal of vandalisme is een gegrond belang in het kader van de AVG.

Is de camerabeveiliging niet in strijd met de gegevensbescherming?

Nee, camerabeveiliging van eigendommen om ze te beschermen tegen diefstal of beschadiging is niet in strijd met de basisverordening inzake gegevensbescherming (AVG). Camerabeveiliging van objecten om ze te beschermen tegen diefstal of sabotage is bijna altijd mogelijk als aan de bijbehorende specificaties wordt voldaan. Bij Mobiele Camera Nederland zijn we bekend met de randvoorwaarden en weten we welke gevolgen de AVG heeft voor de individueel geplande beveiliging van eigendommen.

Wat te doen wanneer buurtbewoners het storend vinden?

Onze mobiele camera-units zijn uitgerust met  groene led-lampen. Indien dit storend is voor de omgeving kunnen deze worden uitgeschakeld. In dat geval wordt gebruik gemaakt van onzichtbaar infra-rood licht. 

Maken de beveiligingssystemen van Mobiele Camera Nederland video’s of foto’s?

Onze mobiele camera-units maken in principe video’s, maar deze worden niet permanent opgeslagen. Ze worden na 10 dagen automatisch gewist. Bovendien worden deze video’s alleen doorgegeven aan de centrale bij een alarm en zijn ze alleen lokaal beschikbaar in het geheugen van de camera. Indien de mobiele camera-unit wordt gebruikt voor het maken van timelapse opnamen worden er 4 foto’s per uur gemaakt die we vervolgens samenvoegen tot een documentatievideo en doorgeven aan onze klanten.

Wat betreft de bescherming van personen: Slaat het systeem kenmerken zoals gezichten of kentekenplaten op?

Nee, tijdens opnames voor de detectie van opvallende bewegingen worden beelden met een lage resolutie gebruikt. Er kunnen daarbij geen conclusies worden getrokken over de identiteit van de betrokken personen of bijvoorbeeld kentekenplaten van voertuigen.

Worden de camera-opnames permanent opgeslagen?

De videostream die door onze beveiligingssystemen wordt gegenereerd, wordt meestal uitsluitend lokaal in het camerageheugen opgeslagen en wordt na tien dagen automatisch gewist. Als er ongewone activiteiten worden gedetecteerd, stuurt het systeem een overeenkomstige opname naar onze meldkamer. De opname start 5 seconden voordat het alarm wordt geactiveerd en stopt 25 seconden na het einde van de abnormale bewegingen. De beeldgegevens worden in gecodeerde vorm opgeslagen en, indien nodig, maximaal 21 dagen bewaard voor de handhavingsinstanties. Daarna worden ze verwijderd.

Volgen de Mobiele Camera Nederland-medewerkers het terrein voortdurend op het scherm?

Nee, want onze camerasystemen zenden geen ononderbroken livestream uit naar de meldkamer. Pas wanneer er een alarm wordt geactiveerd, krijgen onze medewerkers live toegang tot de camera om te controleren wat de oorzaak ervan is. Er is echter geen constante live controle van het beeldmateriaal op de schermen door de medewerkers.

Wie heeft er toegang tot het beeldmateriaal?

Het videomateriaal wordt ter plaatse in de camera opgeslagen en wordt alleen in geval van alarm door de geïntegreerde video alyse software naar onze meldkamer gestuurd. Alleen het meldkamer personeel heeft toegang tot het systeem en verifieert de opnames als een echt alarm of foutmelding. Bij een echt alarm worden de beelden doorgestuurd naar de eerder door de klant opgegeven ontvanger – bijvoorbeeld een bewaker of de politie.

Hoe lang worden de camerabeelden maximaal bewaard?

De camerabeelden worden volgens de wetgeving maximaal 28 dagen bewaard, tenzij er sprake is van een nader (justitieel) onderzoek.

Worden de camerabeelden buiten de Europese Economisch Ruimte verwerkt?

De camerabeelden worden alleen binnen Nederland verwerkt.

Onze klanten

Referenties

Gemeente Terneuzen
Patrick Anema

Gemeente Terneuzen

Op afgelegen locaties waar vandalisme mogelijk is, kan camerabewaking vaak wenselijk zijn. Dankzij onze zelfvoorzienende mobiele camera-unit kan dat ook tijdelijk.

Lees verder
Rothuizen BouwMeesterPro
Evert Jan Akershoek

Rothuizen BouwMeesterPro

Evert Jan Akershoek, projectmanager bij Rothuizen BouwMeesterPro in Middelburg, is blij met zijn twee gehuurde mobiele camera units.

Lees verder
Stichting Arduin, Middelburg
Henk Koole

Stichting Arduin, Middelburg

Onze mobiele camera-unit houdt terreinen en gebouwen dag en nacht in de gaten. Waar dan ook, want het systeem heeft een eigen stroomvoorziening.

Lees verder
logo